Tiden er en anden end den var for bare 5 år siden og det ser man tydeligt når det kommer til online betalinger på webshops. En gang skulle man bruge tid på at hente sit dankort som var gemt godt væk i skuffen for så at indtaste alle 16 cifre for at betale. Meget kunne gå galt inden betalingen var gået igennem. Idag er tiden en anden og alt skal gå hurtigere og hurtigere og derfor har MobilePay lavet en løsning der gør det så enkelt som noget kan være. Her betaler man nemlig bare via mobilen med fingertryk eller kode og WUPTI, så er den varer betalt. Flere webshops i Danmark har allerede denne løsning på deres shop og det giver mere tryghed fra kunderne, da det er mere sikkert at betale på denne måde. Hvis du ikke selv kender butikker med MobilePay, så har vi allerede fundet en side til dig, hvor du kan se det.

Se hele listen med MobilePay butikker